Bệnh viện Hồng Ngọc Phúc Trường Minh - Giai đoạn 2


Chủ đầu tư:Công ty TNHH Bệnh viện Hồng Ngọc
Loại hình:Bệnh viện
Vị trí:Thủ đô Hà Nội
Năm triển khai:2023
Phạm vi công việc:Tổng thầu