Cán bộ quản lý

Kim Valdbjorn Jensen
Chuyên gia & Cố vấn cấp cao
Hồ Quí Đôn
Giám đốc Khối Kỹ thuật
Nguyễn Sỹ Ninh
Giám đốc dự án
Kiêm Giám đốc khối LeafSeal
Nguyễn Phi Tân
Giám đốc dự án
Huỳnh Vũ Khánh
Giám đốc dự án
Nguyễn Hữu Hưng
Giám đốc dự án
Khối Cơ điện
Nguyễn Văn Tân
Giám đốc dự án
Khối Cơ điện
Hoàng Trung Bửu
Giám đốc dự án
Nguyễn Thị Thắm
Trưởng phòng
Đấu thầu - Thiết kế
Nguyễn Lệ Huyền
Trưởng phòng
Kinh tế
Đặng Phúc Minh
Trưởng phòng
An toàn
Lê Quang Huy
Trưởng phòng
Nhân sự
Lữ Nguyên Hưng
Trưởng phòng
Đấu thầu Cơ điện
Nguyễn Thành Nam
Trưởng phòng
Pháp chế - Hệ thống
Lê Đình Biên
Trưởng phòng
Thiết bị
Đỗ Lê Nguyên Sơn
Trưởng phòng
Tổng hợp