Cán bộ quản lý

Kim Valdbjorn Jensen
Chuyên gia & Cố vấn cấp cao
Hồ Quí Đôn
Giám đốc Khối Kỹ thuật
Nguyễn Sỹ Ninh
Giám đốc dự án kiêm Giám đốc khối
Hoàn thiện - Chống thấm
Nguyễn Phi Tân
Giám đốc dự án
Huỳnh Vũ Khánh
Giám đốc dự án
Nguyễn Hữu Hưng
Giám đốc dự án
Khối Cơ điện
Nguyễn Văn Tân
Giám đốc dự án
Khối Cơ điện
Nguyễn Thị Thắm
Trưởng phòng
Đấu thầu - Thiết kế
Đặng Phúc Minh
Trưởng phòng
An toàn
Nguyễn Cao Nhân
Trưởng phòng
Tổng hợp
Lê Quang Huy
Trưởng phòng Nhân sự
kiêm Trưởng phòng Hệ thống - Pháp chế
Lê Tuấn Việt
Trưởng phòng
Kỹ thuật
Nguyễn Lệ Huyền
Trưởng phòng
Kinh tế
Dương Minh Tuấn
Trưởng phòng
Thiết bị
Lữ Nguyên Hưng
Trưởng phòng
Đấu thầu Cơ điện